Súťaž

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Súťaž u nás naaranžovaný vianočný aranžmán ¨(ďalej len „Štatút“)Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaníčinností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach apovinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Oasis, s.r.o.
Sídlo: Pod Kalváriou 85
IČO: 35942240
DIČ: 2022047434
Zapísaný v registri: spisová značka 16801/N, Odd. Sro dňa 24.6.2005v ORSR Nitra

Termín konania súťažeSúťaž sa uskutoční v období od 09.12.2019 do 19.12.2019.
Do súťaže sa môžu prihlásiť návštevníci podujatia uskutočneného v dňoch 5.12.2019 až 7.12.2019.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť návštevník podujatia bez obmedzenia veku.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora.

Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže prišiel na organizované podujatie na prevádzke organizátora Gardencentrum, Stummerova 99, 955 01 Topoľčany. V dňoch 5.12.2019 až 7.12.2019 prebehne aranžovanie vianočných aranžmánov  účastníkmi, ktoré následne budú spracované do fotografií. Tie budú dňa 9.12.2019 zverejnené na sociálnej sieti Facebook na stránke organizátora. V dňoch 9.12.2019 až 19.12.2019 prebehne hlasovanie na tejto stránke formou lajkou. Fotka ktorá získa najväčší počet označení „Páči sa mi“ vyhráva.

Výhra

Výhrou v súťaži je Vianočný stromček Jedľa kaukazská Nordmannova 80/100 v kvetináči v hodnote 35,99 €.

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu hlasovania t.j. 20.12.2019  bude víťaz vybraný spomedzi platne prihlásených účastníkov na základe najviac získaných označení fotky „Páči sa mi“.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na stránke organizátora a to www.oasis.sk v sekcii Novinky a na facebookovej stránke organizátoraVíťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade vyberie fotografiu s druhým najvyšším počtom označení „Páči sa mi“.

Spôsob odovzdania výhry

Výherca si prevezme výhru osobne po dohode s organizátorom na prevádzke oranizátora, t.j. Gardencentrum, Stummerova 99, 955 01 Topoľčany.

Ochrana osobných údajov

Súťažiaci pri zapojení sa do súťaže udelia súhlas so spracovaním osobných údajov GDPR.

Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.


V Topoľčanoch , dňa 28.11.2019