Súťaž

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Súťaž o u nás vyrezanú najkrajšiu Halloweensku tekvicu ¨(ďalej len „Štatút“). Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Oasis, s.r.o.
Sídlo: Pod Kalváriou 85
IČO: 35942240
DIČ: 2022047434
Zapísaný v registri: spisová značka 16801/N, Odd. Sro dňa 24.6.2005v ORSR Nitra

Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 28.10.2019 do 10.112019.
Do súťaže sa môžu prihlásiť návštevníci podujatia dňa 25.10.2019   a 26.10.2019.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť návštevník podujatia bez obmedzenia veku.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora.

Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže prišiel na organizované podujatie na prevádzke organizátora Gardencentrum,Stummerova 99, 955 01 Topoľčany. V dňoch 25.10.2019 a 26.10.2019 prebehne vyrezávanie tekvíc účastníkmi, ktoré následne budú spracované dofotografií. Tie budú dňa 28.10.2019 zverejnené na sociálnej sieti Facebook nastránke organizátora. V dňoch 28.10.2019 až 10.11.2019 prebehne hlasovaniena tejto stránke formou lajkov. Fotka ktorá získa najväčší počet označení „Páči sa mi“ vyhráva.

Výhra

Výhrou v súťaži je 20 € darčeková poukážka na nákup tovaru v predajni alebo eshope organizátora.

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu hlasovania t.j. 11.11.2019  bude víťaz vybraný spomedzi platneprihlásených účastníkov na základe najviac získaných označení fotky „Páči sami“.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na stránke organizátora a to www.oasis.sk v sekcii Novinky a na facebookovej stránke organizátoraVíťaztiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade vyberie fotografiu s druhým najvyšším počtom označení „Páči sa mi“.

Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

Ochrana osobných údajov

Súťažiaci pri zapojení sa do súťaže udelia súhlas so spracovaním osobných údajov GDPR.

Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie jes Facebookom inak spojená.V Topoľčanoch , dňa 1.10.2019